Anasayfa | 信仰

信先知

参考


 

Mişkât-ül Mesabih, 3/122, hadis no:5737; Müsned-i Ahmed, 5/266; Müsned Ebu Davud Et-Tayalisî, hadis no: 478.

Keşf-ül Hafâ-Aclunî, 2/164; Şerh-üş Şifa Aliyy-ül Karî, 1/6.

Kamer Sûresi, 1. Âyet; Sahih-i Buharî, 2/251, 5/62, 6/178;  Müstedrek-ül Hâkim, 2/472; Beyhakî (Delâil-ün Nübüvve), 1/279–281

Feth-ül Barî Şerh-i Buharî’den naklen; El-Hasais-ül Kübra, 1/134; Hüccetullah Ale-l âlemîn, sh:228 ve 252; El-Mevahib-ül Ledünniye Zürkânî, 5/182.

 

奇迹和文化特点


先知的来临是为了整顿人类的今世和后世生涯。就像先知在精神领域中成为人类的领导人一样,也在物质发展中带有领导作用。

人类在地球上出现的那一刻开始,对吃、喝是有需求的。这一现象使得农业的产生有了需求。成为世上第一人和第一先知的先知阿丹(Adam)通过天使贾布里勒(Jibril)的教导,学到了农业、种了小麦、制作了面包。开创农业的另一先知是先知优素福(Yousuf),他教会了做粮食仓库和怎么储存粮食。用七年的丰收期间收集的农作物来度过了抗旱的七年。同时,先知优素福(Yousuf)被称为制作时钟的第一人。同样,先知努哈(Nooh)也是教给人类制作船的第一人和第一水手。在古兰经中是这样描述的:“你应当在我的监视下,依我的启示而造船。”(呼德,11:37)

 

 

关于先知的几个问题


启示:为了让人们知道真主的指令,降示给先知的真主之言。(Cerrahoğlu, İ. Tefsir Usûlü s.39, Ankara 1979.)

在一圣训中,先知们的总数有十二万四千左右来表明。(Mişkat-ül Masabih 3/122.)

 

先知的属性及崇高的美德


先知们具有相当沉重的使命。为了完成使命,他们遵守了重要的原则和准则。其中一些是如下:

1)Sidq(忠诚的):先知的诚实。这是先知的最重要特性之一。

2)Amanah(信托的):先知的可靠性。先知是最可靠和值得信赖的人。

3)Ismah(纯洁的):先知没有犯过罪,他们是被保护的。先知被远离了犯罪,并所做的任何一个罪行得到赦免。

4)Fatanah(聪明的):先知的聪明和智慧。为了了解真主的命令和所发生的事情,先知们被具有才华的形式所创造的。

5)Tabligh(传达):先知的教导和传达。指挥做好事,禁止邪恶的传递是先知的根本职责。

6)奉献:先知们对于所做,从不要求任何回报,相反他们还牺牲自己的利益来帮助人类。

7)为了得到真主的意愿:先知们所做的一切都是为了得到真主的意愿

先知的证明


先知们,在他们的生涯中从不说谎的、从没离开过正道。真主已按他们的此特性,在众多人中选择了他们,给予了他们神圣的职责。奇迹,也是曾强他们的主张和使其主张成为真实的因素。

 

为什么有奇迹的显示?

奇迹,从真主而来确定先知的主张为正确的批准。这意味着,先知在讲真话。假如说,你在一个国王参与的大会中说:“国王任命我为军官”时,其他人肯定会怀疑和需要证明。然而,这时国王的一个“是”的回答会被验证你的当任。或者,为了你改变一些制度和规章时,这比“是”字的回答更有说服力。

人人都可以说,自己是个先知。但是,真主把奇迹只给了先知,使奇迹成为了先知的标志。奇迹是人类无可做到的,只有在真主的指令下先知所拥有的特性。

真主的存在是需要预言者


先知给我们解释宇宙中每一个现象的意义。他告诉我们,每个事物都有一个奥秘和对人类的造福。他还提到,宇宙与人类的关系。他还谈论,人类的价值。他还指出,人类所面临的不幸并不是巧合,反而都有一个理由。

每个人都想报答和取悦帮助自己的和给予自己众多恩惠的人。为了报答和讨好他,想知道他的需求、想知道该怎么做才让他满意、想知道自己的将来会如何。给予永恒恩惠的真主,关于怎么报答真主和人类的将来会如何的一切信息是通过先知来告诉人类。

每一个技能和技艺的所有者,很自然的希望看到和展出自己的技艺。那当然,在展出自己的技艺时,一定会任命一个懂得和明白技艺的人来担当解说员。同样,先知解说了,宇宙的创造奥秘,真主的旨令和意愿。先知以最好的方式反映了真主的名号和以最佳的方式教会了人们,该怎么信仰、怎么服从、怎么感激和怎么赞美真主。用给予先知的启示来解答了“人来自何方,去向何方以及他们的职责”的问题。

对先知的需求


节意:
 “真主确已施恩于信士们,因为他曾在他们中派遣了一个同族的使者,对他们宣读他的迹象,并且熏陶他们,教授他们天经和智慧,以前,他们确是在明显的迷误中的。” (仪姆兰的家属, 164).

智慧和良知的所有者人类,始终在探索人的内心世界和人所在的外界环境。为了得到结论而不断地努力。然而,人类在有限的智慧下得不到充分的答案。只有在神圣启示的带来着先知那儿可得到充分的答案。这一题在古兰经中是这样描述的:

“犹如我派遣你们族中的一个使者来教化你们,对你们宣读我的迹象,熏陶你们,教授你们天经和智慧,并将你们所不知道的教训你们。”(黄牛,151)